Interne auditor
ZNA
Heb jij een passie voor interne audit? ZNA zoekt een voltijds Interne auditor voor de afdeling Interne Audit. Werken voor ZNA is deel uitmaken van een vooruitstrevend netwerk van 9 ziekenhuizen, 2 medische centra en een woonzorgcentrum in de regio Antwerpen. Bij ons word je uitgedaagd om je te ontwikkelen tot professional in jouw vakgebied. Kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg staan centraal. Als medewerker kan je mee je schouders zetten onder ambitieuze projecten, zoals het nieuwbouw ziekenhuis ZNA Cadix, de uitbouw van de samenwerking met GZA Ziekenhuizen, Elektronisch Patiëntendossier, … Samen met 6000 ZNA-collega’s gaan we voor een klantgerichte aanpak in een innovatieve omgeving waarin je dagelijks van elkaar leert en samen groeit.
1 onafhankelijke deskundige voor zijn Auditcomité (M/V/X)
De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel is het belangrijkste instrument van de Brusselse Regering in de uitvoering van haar beleid dat op een coherente, efficiënte en transparante manier wordt voorbereid en uitgevoerd. De opdrachten raken alle spelers die deelnemen aan het maatschappelijke leven: burgers, werknemers, bedrijven, verenigingen en besturen. Als lid van het Auditcomité onderzoekt u de auditverslagen en de activiteitenverslagen van de interne audit en maakt hierover een jaarverslag aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en aan de Directieraad van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
1 expert(e) indépendant(e) pour son Comité d’Audit (H/F/X)
Le Service public régional de Bruxelles
Le Service public régional de Bruxelles est le principal outil du gouvernement bruxellois dans la mise en œuvre de sa politique, notre institution prépare et exécute de manière cohérente, efficiente et transparente la politique régionale. Les missions touchent l’ensemble des acteurs qui participent à la vie en société : citoyens et citoyennes, travailleurs et travailleuses, entreprises, associations et administrations. Comme membre du Comité d’audit vous examinez les rapports d’audits ainsi que les rapports d’activités de la Direction de l’audit interne du SPRB et communiquez un rapport annuel au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi qu’au Conseil de Direction du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
Auditor IT
NMBS / SNCB
Je voert IT-auditopdrachten uit en ondersteunt de operationele auditors in alle domeinen en activiteiten van NMBS en haar dochterondernemingen. De scope van de auditopdrachten beslaat: – de governance en organisatie van de IT-dienst – de algemene IT-controles – audits van netwerken, beveiliging en cyberveiligheid – een jaarlijkse conformiteitsaudit naar compliance met de NIS-richtlijn (Network and Information Security) – de evaluatie van applicatieve controles binnen de key business applications.
Auditor IT
SNCB / NMBS
Vous effectuez des missions d’audit IT et vous donnez du support aux auditeurs opérationnels, dans tous les domaines et activités de la SNCB et de ses filiales. Le scope des missions d’audit couvre notamment : – la gouvernance et l’organisation du Service informatique – les contrôles généraux informatiques – des audits réseaux, de sécurité ou de cybersécurité – un audit annuel de conformité NIS Directive (Network and Information Security) – l’évaluation des contrôles applicatifs au sein des applications business clés.
European Senior Internal Auditor
Pro-Duo / Sally Europe
The European Senior Internal Auditor reports directly to the Head of European Risk and Compliance (Based in UK). He performs financial control audits, supports US IT Audit team with testing of IT General Controls, provides audit assistance to the Company’s external auditors, and performs ad hoc operational audits as directed. Responsible for timely completion of projects and effective accomplishment of audit procedures to meet established objectives and departmental quality standards. Assists Management and senior team members with various special projects as needed.
3 onafhankelijke deskundigen voor zijn auditcomité (M/V/X)
Actiris
Uw opdracht: Als lid van het auditcomité onderzoekt u de auditverslagen en de activiteitenverslagen van de interne audit en maakt hierover een jaarverslag over aan het beheerscomité van Actiris. U formuleert adviezen aan het beheerscomité van Actiris over het interne controlesysteem, meer bepaald met betrekking tot: • efficiënt en doelgericht risicobeheer; • de betrouwbaarheid van de financiële en beheersverslagen; • de conformiteit met de wetten, ordonnanties en andere regelgeving, alsook met de richtlijnen van de betrokken overheden; • de efficiënte en doelgerichte werking van de diensten; • de bescherming van de activa. Het auditcomité vergadert minstens tweemaal per jaar.
3 expert.e.s indépendant.e.s pour son comité d’audit (H/F/X)
Actiris
Votre mission : Comme membre du comité d’audit vous examinez les rapports d’audits ainsi que les rapports d’activités de l’audit interne et communiquez un rapport annuel au comité de gestion d’Actiris. Vous formulez en outre des avis au comité de gestion d’Actiris sur le système de contrôle interne, notamment en ce qui concerne : • la gestion efficace et effective des risques ; • la fiabilité des rapports financiers et de gestion ; • la conformité aux lois, ordonnances et autres réglementations ainsi qu’aux directives des autorités concernées ; • le fonctionnement effectif et efficace des services ; • la protection des actifs. Le comité d’audit se réunit au moins deux fois par an.