Interne Auditor
Baloise
De afdeling Interne Audit levert onafhankelijke en objectieve controle- (‘assurancediensten’) en adviesdiensten die gericht zijn op het creëren van toegevoegde waarde en het verbeteren van de operationele processen. Ze ondersteunt de organisatie bij de realisatie van haar doelstellingen doordat ze met een systematische en doelgerichte aanpak de kwaliteit en de doeltreffendheid van de interne controle, het risicobeheer en de systemen en processen evalueert en ze helpt te verbeteren. KERNTAKEN: – Je analyseert en evalueert de kwaliteit van onze interne controle-omgeving. Hoe kan het (nog) beter? Jij doet verbetervoorstellen. – Je bent verantwoordelijk voor planning, leiding en doorvoering van auditopdrachten doorheen de verschillende afdelingen van Balosie. Hieronder vallen taken zoals het opstellen van een auditplanning op basis van een risicoanalyse van de ondernemingsprocessen; informatie verzamelen over het te auditeren domein in samenwerking met de betrokken domeinverantwoordelijken; evalueren van interne controle, processen en procedures volgens interne afspraken, wettelijke en reglementaire (NBB) voorschriften en internationale auditstandaarden; identificeren van tekorten in de interne controle; opmaken van auditrapporten over de vaststellingen incl. formuleren van aanbevelingen. – Je zal de Directeur Interne Audit ondersteunen in het bereiken van de afdelingsdoelstellingen. Bijvoorbeeld: Ondersteuning in het IA Risk Assessment ter bepaling van de strategische prioriteiten, de risicodomeinen en het audit-jaarprogramma; onderhouden van een netwerk binnen het bedrijf door regelmatige contacten met de diverse afdelingen. – Je werkt mee aan businessprojecten om bij aanvang proactief aanbevelingen te formuleren voor de implementatie van effectieve en efficiënte interne controlesystemen. – Je analyseert en evalueert de kwaliteit van onze interne controle-omgeving en doet verbetervoorstellen READ MORE – Click on ‘apply now’
Interne Auditor (Business / IT) (V/M/X) – Master
Nationale Bank van België
Je functie als Interne auditor zal de volgende taken omvatten: – het uitvoeren van audits met betrekking tot de activiteiten van de Bank: voorbereiding van de audit en opstelling van werkprogramma’s, uitvoering van de audit door middel van interviews, analyse van documentatie en testen van controles, en het opstellen van rapporten bestemd voor het senior management en het Directiecomité en/of voor het Internal Auditors Committee (IAC) van het ESCB/SSM – samenwerking met andere auditteams bij het uitvoeren van transversale auditopdrachten – samenwerking met de bedrijfsrevisor in het kader van de certificering van de jaarrekening van de Bank – vertegenwoordiging van de dienst in interne en externe nationale en internationale bijeenkomsten – bijdragen aan de uitvoering van de strategische doelstellingen van de dienst. Via de functie krijg je een globaal zicht op de organisatie en werking van de Nationale Bank van België, hierbij geholpen door regelmatige contacten met experten van de andere diensten. Daarnaast kom je in rechtstreeks contact met de leden van het Directiecomité en het Auditcomité. READ MORE – Click on ‘apply now’
Auditeur(-trice) interne (Business / IT) (F/H/X) – Master
Banque Nationale de Belgique
La fonction d’Auditeur(-trice) interne comprend les tâches suivantes : – réalisation d’audits relatifs aux domaines d’activité de la Banque : préparation de la mission et établissement d’un programme de travail, exécution de la mission au travers d’entretiens, d’analyse de documentation et de tests de contrôles, et rédaction de rapports destinés au senior management ainsi qu’au Comité de direction et/ou à l’Internal Auditors Committee (IAC) de l’ESCB/SSM coopération avec d’autres équipes d’auditeurs dans le cadre de la réalisation de missions d’audit transversales – collaboration avec le réviseur dans le cadre des travaux de certification des comptes annuels de la Banque – représentation du service dans des réunions internes et externes, nationales et internationales – contribution à la mise en œuvre des objectifs stratégiques du service. La fonction offre une vision d’ensemble de l’organisation et du fonctionnement de la Banque nationale de Belgique par le biais de contacts réguliers avec les professionnels des différentes entités. Elle comprend également des contacts avec les membres du Comité de direction et du Comité d’audit. READ MORE – Click on ‘apply now’

Please contact John Weemaels should you want to publish a job offer on our website.